Provozní řád

1. Obecná ustanovení

 1. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků, včetně jejich práv a povinností ve vztahu k areálu E-MOTION park.
 2. Každý návštěvník je povinen seznámit se se zásadami provozního řádu před vstupem do provozovny motokárové půjčovny E-MOTION park. Dále je každý návštěvník povinen dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků a dodržovat pravidla slušného chování.
 3. Vstupem každý návštěvník souhlasí a zavazuje se respektovat a dodržovat provozní a bezpečnostní pokyny stanovené tímto provozním řádem.
 4. Každý jezdec s elektro-motokárou se účastní jízdy na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci nebo pověřená osoba starší 18-ti let.
 5. Provozovatel neručí za žádné škody nebo újmy na zdraví či majetku návštěvníka, které si způsobí návštěvník svým jednáním.
 6. Provozovatel je oprávněn domáhat se náhrady škody od zákazníka při jakémkoli poškození, či ztrátě zapůjčené věc či vybavení prostor v E-MOTION park.
 7. Provozovatel neručí za odložené věci, ušpinění či poškození oděvu jezdce v souvislosti s provozem elektro-motokáry. Každý návštěvník musí své oblečení přizpůsobit tomuto sportu.
 8. Výměna motokáry pro pokračování jízdy, nebo vrácení poměrné části peněz, je možná jen v případě závady jednoznačně nezaviněné návštěvníkem nebo jeho spolujezdci.
 9. Pokud návštěvník neuposlechne pokynů obsluhy, poruší provozní řád nebo svým chováním bude ohrožovat ostatní účastníky aktivity okolo elektro-motokár, bude jeho jízda okamžitě ukončena bez nároku na vrácení peněz. V případě, kdy bude takový návštěvník z jízdy vyloučen, nebo celý závod zastaven, nese tento návštěvník veškerou odpovědnost za vzniklou situaci a zodpovídá za finanční náhrady a škody z jeho jednání plynoucí.
 10. Tento provozní řád elektro-motokár je platný dnem jeho vydání a účinný dnem jeho zveřejnění.

2. Vstup

2.1  Návštěvník je povinen na požádání pracovníků areálu E-MOTION parku, jeho ostrahy, pořadatelů, bezpečností služby, nebo Police ČR, se prokázat i opakovaně platnou Licencí jezdce E-MOTION park nebo obdobným dokladem. Provozovatel má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu do areálu legitimoval. Údaje takto zjištěné mohou být systematicky využívány v případech porušení provozního řádu.

2.2 Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s tímto provozním řádem a právními předpisy. Rovněž bude odepřen vstup každé osobě, která neuposlechne pokynů pracovníků areálu E-MOTION parku, jeho ostrahy, pořadatelů, bezpečnostní služby, Policie ČR nebo Vojenské policie, nebo osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

2.3  Provozovatel může odmítnout kterémukoli návštěvníkovi prodat jakoukoli službu či vydat Licenci jezdce E-MOTION park, a to i bez udání důvodů.

2.4  Každá osoba vstupující do areálu E-MOTION parku souhlasí s tím, aby ze strany ostrahy nebo Policie ČR byla případně provedena osobní kontrola jeho osoby, včetně kontroly jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu.

2.5  Provozovatel nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněny prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro návštěvníky. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

2.6  Do prostoru areálu E-MOTION parku je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí majetku a osob pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu E-MOTION parku je oprávněn rozhodovat provozovatel.

  2.7    Z důvodu zvýšení ochrany majetku má pracovník ostrahy v odůvodněných případech oprávnění kontrolovat a ověřovat původ věcí odnášených či vyvážených z areálu E-MOTION parku.

3. Povinnosti návštěvníků

3.1 Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu E-MOTION parku tak, aby svým chováním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení nebo majetku umístěného v něm. Dále je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval nebo neobtěžoval jiné osoby.

3.2 Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pracovníků E-MOTION parku, jeho ostrahy, pořadatelů, bezpečnostní služby, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Záchranné zdravotnické služby popř. dalších oprávněných osob.

3.3 Při pobytu v areálu E-MOTION parku může návštěvník odložit své osobní věci do uzamykatelné skříňky, avšak provozovatel za odložené věci neručí. Provozovatel neručí ani za ztrátu jinde odložených věcí.

  3.4   Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

  3.5   Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny zaměstnanců nebo bezpečnostní služby    jakož i policie, hasičů a záchranné služby.

3.6 Děti se v areálu E-MOTION parku smí pohybovat vždy jen v doprovodu dospělé osoby, je zakázáno jejich volné pobíhání po kterékoli části areálu, zejména po závodní trati či její bezprostřední blízkosti.

3.7 Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v E-MOTION parku respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru areálu E-MOTION parku, i bez předchozího napomenutí, okamžitě vyveden.

4. Zákazy

4.1  Je zakázáno vpouštět do prostoru areálu E-MOTION parku jakákoliv zvířata.

4.2  Návštěvníkům je zakázáno vnášet do prostoru areálu E-MOTION parku zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

 • a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
 • b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
 • c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
 • d) skleněné láhve, poháry, plechové konzervy nebo jiné předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
 • e) ohňostroje, rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících zařízení,
 • f) tyče pro vlajky či transparenty,
 • g) nástroje způsobující nadměrný hluk,
 • h) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
 • i) laserová ukazovátka.

5. Dále je návštěvníkům zakázáno:

 • a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
 • b) vstupovat, lézt či přelézat na bariéry trati, označené prostory se zákazem vstupu zejména zábrany, osvětlovací zařízení, sloupy,
 • c) vstupovat do prostoru, který není vyhrazen pro návštěvníky,
 • d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na závodní trať či do prostor pro návštěvníky,
 • e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
 • f) ničit zařízení a vybavení areálu E-MOTION parku, znečišťovat areál odpadky, odhazovat odpadky jinam než do odpadkového koše,
 • g) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavbu a vybavení E-MOTION parku,
 • h) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál E-MOTION parku jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
 • i) překrývat reklamní panely umístěné v areálu E-MOTION parku,
 • j) v celém prostoru areálu E-MOTION parku kouřit,
 • k) vnášet do areálu zápalky, zapalovače a jiné prostředky na rozdělávání ohně,
 • l) zahalovat si tvář a tím znemožňovat identifikaci.
 • m) vstupovat, přecházet nebo přebíhat přes závodní trať,
 • n) vyjma prostoru kavárny Sport café je přísně zakázáno kterékoli osobě pohybující se v areálu E-MOTION parku používat skleněné nádobí a skleněné předměty.
 • o) Fotografování anebo natáčení či pořizování audio záznamu pro profesionální či novinářské účely. Toto je možné pouze po předchozím povolení provozovatele E-MOTION parku.
 • Bezpečnost

5.1 Z bezpečnostního hlediska je před, během a po ukončení jízdy povinné:

 • a) používat ochrannou přilbu, která musí být zapnutá, ochranný průzor helmy musí být uzavřen, hygienickou kuklu, sportovní obuv, dlouhé kalhoty, oděv s dlouhými rukávy. Přilba se zapůjčuje povinně u provozovatele E-MOTION parku zdarma. Hygienickou kuklu je možno použít svoji, anebo je možno kuklu zakoupit ve Sport café,
 • b) nepřeceňovat své jezdecké schopnosti, zvolit takovou rychlost, při které je jezdec elektro-motokáru schopen bezpečně ovládat, vždy brzdit včas a dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních elektro-motokár a od bariér vytyčujících závodní trať
 • c) zabránit kolizi, při které by mohlo dojít k ohrožení zdraví svého, ostatních účastníků anebo vybavení závodní trati a ostatních zařízení E-MOTION parku,
 • d) uvolnit dráhu rychleji jedoucímu jezdci k bezpečnému předjetí,
 • e) na pokyn obsluhy přerušit nebo ukončit jízdu a mírnou rychlostí vyjet mimo dráhu na vyznačený prostor pro zastavení či do depa
 • f) z elektro-motokáry během jízdy vystupovat pouze a jen na přímý pokyn obsuhy depa E-MOTION parku a dbát zvýšené opatrnosti.
 • g) v případě přetočení elektro-motokáry do protisměru se jezdec musí před otáčením do správného směru přesvědčit, zda je dráha volná a je zcela bezpečné se nasměrovat do řádného směru jízdy po závodní trati
 • h) nastupovat a vystupovat z motokáry výhradně v prostorách depa dle pokynů obsluhy,
 • ch) vyjíždět a přijíždět do depa sníženou rychlostí, s maximální obezřetností a bezpečně, dle instrukcí obsluhy depa, výstražných majáčků, semaforů anebo signalizačních vlajek,
 • i) před jízdou seznámit se způsobem obsluhy elektro-motokáry a započetím jízdy souhlasí jezdec s tím, že byl řádně obeznámen s bezpečností na závodní trati, obsluhou elektro-motokáry a možnými riziky. Pokud jezdec nesouhlasí s podmínkami tohoto provozního řádu, není oprávněn jízdu na elektro-motokáře začít.
 • j) jet v první části jízdy po závodní trati volným tempem seznámit se plně s jízdními vlastnostmi elektro-motokáry a také s vedením a profilem závodní trati,
 • k) dávat pozor aby nedošlo ke zranění od nekrytých částí elektro-motokáry,
 • l) řádně pečovat o zapůjčený stroj a jiné zapůjčené věci a dbát o to, aby nebyly tyto věci nadměrně poškozeny,
 • m) v případě poruchy je jezdec povinen pokud je to bezpečné a  možné zajet do depa a to na pokyn obsluhy depa , anebo odstavit elektro-motokáru mimo závodní trať na místech k tomu určených,  také zvednutou rukou a máváním upozornit obsluhu depa na závadu a vyčkat příchodu a pokynům obsluhy.

5.2 Z bezpečnostního hlediska je zakázáno:

 • a) narážet do jiného jezdce, vytlačovat jej z trati či ho jiným způsobem ohrožovat, kličkovat, měnit prudce stopu, vybržďovat jiné jezdce, narážet do mantinelů
 • b) jezdit v protisměru, jezdit mimo vyznačenou závodní trať, která je vymezena černou barvou o šíři přibližně 5,5 metru a je olemována bílým pruhem,
 • c) vyjíždět do bezpečnostních a odstavných zón označených modrou barvou,
 • pouštět během jízdy volant, či jej držet pouze jednou rukou,
 • e) mávat rukama anebo nohama,
 • f) šlapat na oba pedály současně,
 • g) užívat alkoholické či jiné omamné látky před jízdou a během ní,
 • h) vstupovat do depa s nápoji a jídlem,
 • jezdit s jakýmkoliv předmětem v ústech a kapsách,
 • j) jezdit v příliš volném oblečení, jezdit s rozpuštěnými vlasy (dlouhé vlasy dosahující ve volném stavu mimo ochrannou přilbu musí být bezpečně zajištěny pod ochrannou přilbou), jezdit s šálou, šátkem, kabelkou, ledvinkou a přívěsky,
 • k) jezdit lidem se závažnými zdravotními problémy které vylučují jízdu po závodní trati, které mimo jiné způsobuje nával adrenalinu a zvýšenou zátěž organismu jak fyzickou tak psychickou (psychické poruchy, epilepsie, srdeční onemocnění, zvýšení či snížený tlak, oční vady, pooperační stavy a jiné.),
 • l) jezdit lidem užívajících léky, zakazující řízení vozidel,
 • m) upravovat, opravovat, seřizovat motokáry bez dorozu či svolení obsluhy depa,
 • n) vyhazovat za jízdy jakékoliv předměty nebo jinak znečišťovat dráhu,
 • o) vstupovat do závodní dráhy v jakémkoliv místě mino vyhrazenou část depa,
 • p) osobě která je mladší 6 let anebo má méně než 140 centimetrů tělesné výšky je jízda v elektro-motokáře zakázána,
 • q) osobě, která má tělesnou hmotnost větší než 125 kilogramů je jízda v elektro-motokáře zakázána

Semafor

ORANŽOVÁ: Konec jízdy! Pomalou jízdou zajeď zpět do boxů

Vlajky

ŽLUTÁ – PŘEKÁŽKA NA TRATI! – Je možné pokračovat se zvýšenou opatrností.

ČERVENÁ – KONEC JÍZDY! – Pomalou jízdou zajet do racing paddocku.

ĆERNOBÍLÁ ŠACHOVNICOVÁ – CÍL! – Konec jízdy.

ČERNÁ –    VYLOUČENÍ JEZDCE Z TRATI PRO NEBEZPEČNOU JÍZDU! – Je nutné okamžitě zastavit a vyčkat příchodu obsluhy

MODRÁ –      UMOŽNI PŘEDJETÍ VOZIDLA ZA TEBOU! – Zpomal, nechej předjet rychlejší vozidla a pak pokračuj v jízdě.

6. Prodej a reklama

6.1    Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, předmětů, jakož i skladování předmětů uvnitř E-MOTION parku je zakázáno. Povoleno může být jen s výslovným písemným souhlasem provozovatele E-MOTION parku.

7. Jednání proti předpisům

7.1    Osoby, které poruší ustanovení tohoto provozního řádu, mohou být i bez předchozího napomenutí a bez náhrady neprodleně vyvedeny E-MOTION parku a postiženy zákazem vstupu do areálu na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být podáno trestní oznámení.

7.2    Provozovatel E-MOTION parku je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší zákazy a omezení, zničí nebo ztratí majetek parku náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán, a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč v maximální výši 50.000,- Kč dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobené škody a následků. Dotyčnému porušiteli zákazu hrozí sankční postih, a to buďto v podobě peněžní pokuty, úhrady škod, nebo okamžitému ukončení akce, nebo ke kombinaci sankcí.

8. Dohled a dozor

8.1 Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, dodržováním tohoto provozního řádu a souvisejících právních předpisů přísluší:

 • pracovníkům E-MOTION parku
 • ostraze areálu Avion Shopping Park Ostrava
 • Policii ČR

9. Odpovědnost za škody

9.1     Vstup a užívání E-MOTION parku uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.

9.2    Provozovatel E-MOTION parku odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

9.3    Škody na zdraví a majetku, které mu byly způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním zaměstnanců a osob v obdobném poměru je návštěvník povinen neprodleně, t.j. do 5-ti minut oznámit osobám podle článku 12.1 tohoto provozního řádu.

9.4    Náhrada škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů.

9.5    Návštěvníkům, kteří ustanovení provozního řádu poruší, může být vstup do areálu E-MOTION parku trvale zakázán.